فلش پلیر برای مرورگرIE

فلش پلیر برای مرورگرIE

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند Adobe.Flash.Player.17.0.0.134.ie.rar کلیک کنید.