شناسنامه دوره مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند شناسنامه دوره آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی.pdf کلیک کنید.

شناسنامه دوره مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی