در این دوره آموزشی با مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک آشنا خواهید شد.