شناسنامه دوره مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند شناسنامه دوره آموزشی مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی.pdf کلیک کنید.

شناسنامه دوره مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی